Και σπλιτ κυκλοφορία από τους φοβερούς και τρομερούς The Temple.